Quyết định về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Từ năm 2021 Bộ khoa học và Công nghệ ra quyết định về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Quyết định về việc phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng,  phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030


Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến