Phòng Chẩn đoán kỹ thuật

TRƯỞNG PHÒNG: Lê Khánh Toàn
Email: [email protected]
Điện thoại:


Danh sách cán bộ phòng :


1. Lê Khánh Toàn (trưởng phòng)
2. TS. NCVC. Trần Thanh Hải
3. Nguyễn Tiến Khiêm
4. Nguyễn Thị Lan
5. Nguyễn Thị Thảo

Trưởng phòng: Lê Khánh Toàn
Điện thoại: 02437624117
Email: [email protected]

Lực lượng cán bộ

Lực lượng nghiên cứu gồm 7 cán bộ, trong đó có 01 GS.TSKH, 03 tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 1 NCV.

    TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
    Lê Khánh Toàn
    Phạm Văn Bạch Ngọc
    Hoàng Minh Tuấn
    Nguyễn Thị Thảo
    Nguyễn Thị Lan
    Hà Thành Ngọc

 

Trang thiết bị

Hệ thống máy đo hiện trường PULSE đo đạc dao động của kết cấu công trình; Thiết bị đo âm, Thiết bị siêu âm cọc

Lĩnh vực hoạt động

Phòng Chẩn đoán Kỹ thuật đã và đang triển khai theo các lĩnh vực hoạt động chính gồm:

    Động lực học công trình;

    Dao động phi tuyến và ngẫu nhiên;

    Cơ sở khoa học chẩn đoán kỹ thuật công trình;

    Phương pháp thực nghiệm trong cơ học công trình;

    Nhận dạng và chẩn đoán hư hỏng kết cấu;

    Đánh giá dự báo trạng thái kỹ thuật và chất lượng nền móng công trình.

Thành tựu chính đã đạt được trong 5 năm gần đây

* Một số kết quả nghiên cứu nổi bật trong 5 năm gần đây:

Đã phát triển một phương pháp chẩn đoán đa vết nứt trong dầm đàn hồi bằng các đặc trưng dao động (tần số riêng, dạng riêng, hàm phổ đáp ứng tần số);

Đã ứng dụng thành công phương pháp Rơ-lây để chẩn đoán đa vết nứt trong dầm đàn hồi bằng tần số riêng;

Đã phát triển một phương pháp mới kết hợp với phương pháp điều chỉnh Tikhonov để xác định các vết nứt trong dầm đàn hồi bằng các đặc trưng dao động;

    Đề tài nghiên cứu cơ bản (NAFOSTED): Nhận dạng các hệ cơ học và ứng dụng trong chẩn đoán kỹ 2013-2014.
    Đề tài nghiên cứu cơ bản (NAFOSTED). Chẩn đoán hư hỏng kết cấu bằng phương pháp mô hình và thử nghiệm động. 2016-2019.
    Đề tài nghiên cứu cơ bản (NAFOSTED). Ổn định của sợi mềm nằm trên bề mặt của quả bóng xà phòng. 2016-2018.
    Đề tài hợp tác KHCN theo nghị định thư Việt Nam     Ukrane : Nghiên cứu tiếp nhận công nghệ điều chế và tích lũy hydro áp suất cao sử dụng năng lượng không truyền thống. 2012-2014.
    Đề tài cấp VAST: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot mẫu cấu trúc lai 3 bậc tự do tịnh tiến ứng dụng trong công nghiệp. 2014-2016
    Đề tài cấp VAST: Ứng dụng cấu trúc song song để thiết kế và chế tạo mô hình bệ tập lái oto 4 bậc tự do 2019-2020
    Đề tài cấp VAST: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm một mô hình thiết bị lặn điều khiển từ xa phục vụ công việc khảo sát biển 2019-2020

Đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở ứng dụng và đề tài trẻ: 8 đề tài

* Về công trình công bố:

Trong 5 năm gần đây, cán bộ phòng Chẩn đoán Kỹ Thuật công bố gần 30 công trình trên các tạp chí và tuyển tập hội nghị khoa học trong nước và Quốc tế. Trong đó có 05 công trình thuộc danh mục SCI; 06 SCIE 2 sách chuyên khảo.

    T.Khiem and L.K.Toan, A novel method for crack detection in beam-like structures bt measurements of natural frequencies. Journal of Sound and Vibration, 2014,V.333(18), 4084-4103
    Nguyen Tien Khiem, Thanh Hai Tran: A procedure for multiple crack identification in beam from natural vibration mode. Journal of Vibration and Control , Vol. 20, N. 9, 2014, pp. 1417-1427
    T. Khiem, T.T.Hai, V.T.A.Ninh. A closed-form solution for crack detection in a multistep beam based on Rayleigh. International Jounal of Solids and Structures: ISSN: 0020-7683 Vol. 150, 154        165.
    M.Hoang, W.J.Drugan, Tailored heterogeneity increases overall stability regime of composites having a negative-stiffness inclusion. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol 88, 2016, pp.123-149
    Tuan Hoang, Eliot Fried. Influence of a spanning liquid film on the stability and buckling of a circular loop with intrinsic curvature or intrinsic twist density. Journals Mathematic and Mechanics of Solids. https://doi.org/10.1177/1081286516666135
    T. Khiem and N.N. Huyen. A method for multiple crack identification in functionally graded Timoshenko beam. Nondestructive Testing and Evaluation (2017) Vol. 32, No. 3, 319        341. SCIE
    Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Nguyen Tien Khiem. Free Vibration Analysis of Multiple Cracked Functionally Graded Timoshenko Beams. Latin American Journal of Solids and Structures 14(9) 1752-1766 (2017) SCIE
    Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Nguyen Tien Khiem. Mode shape analysis of multiple cracked functionally graded Timoshenko beams. Latin American Journal of Solids and Structures 14(7) 1327-1344 (2017) SCIE
    T. Khiem, P.T. Hang. Analysis and Identification of multile-cracked beam subjected to moving harmonic load, Journal of Vibration and Control,. SCIE
    T. Khiem, T.V. Lien, V.T.A. Ninh. Natural frequencies of stepped functionally graded beam with multiple cracks. Iranian Journal of Science and Technology     The Transactions in Mechanical Engineering. SCIE
    Nguyen Tien Khiem, Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Tien Long. Vibration of Cracked Timoshenko Beam Made of Functionally Graded Material. Shock & Vibration, Aircraft/Aerospace, Energy Harvesting, Acoustics & Optics, Volume 9, Chapter 15, 133-143. J.M. Harvie, J. Baqersad (eds.)
    Dang Xuan Trong, Nguyen Tien Khiem. Modal Analysis of Tower Crane with Cracks by the Dynamic Stiffness Method. Topics in Modal Analysis & Testing, Volume 10, Chapter 2, 11-22. M. Mains, J.R. Blough (eds.)
    Nguyen Tien Khiem, Tran Thanh Hai, Vu Thi An Ninh. Free vibration of cracked multistep Timoshenko beam; Proceeding of the 2nd National Conference on Mechanical Engineering and Automation 2016; pp 392-396 ISBN: 978-604-95-0221-7 (xuất bản 2017)
    Ngoc-Pham Van Bach “Trajectory Tracking Control for Omnidirectional Mobile Robots Using Direct Adaptive Neural Network Dynamic Surface Controller”, 2019 First International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICA-SYMP). DOI: 10.1109/ICA-SYMP.2019.8646146
    Pham V. B. Ngoc, “Automatic PD Controller Tuning Based on Genetic Algorithm for 3RRR Planar Parallel Robots”, the 4th international conference on engineering mechanics and automation (ICEMA-4), August 25 ÷ 26, 2016, Hanoi, Vietnam
    Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Tien Khiem. Modal analysis of functionally graded Timoshenko beam. Vietnam Journal of Mechanics 39, No. 1 (2017), pp. 31     50.
    Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Nguyen Tien Khiem. Mode shape analysis of multiple cracked functionally graded beam-like structures by using dynamic stiffness method. Vietnam Journal of Mechanics39, No 3 (2017), pp. 215-228
    Nguyen Tien Khiem, Duong The Hung. A closed-form solution for free vibration of multiple cracked Timoshenko beam and application. Vietnam Journal of Mechanics Vol 39, No 4, 315-320
    Do nam, Nguyen Tien Khiem, Le Khanh Toan, Nguyen Thi Thao, Pham Ba Lien: Effect of intermediate supports location on natural frequencies of multiple cracked continuous beam, Vietnam Journal of Mechanics. Vol 40, No 2, 181-198
    Vu Thi An Ninh, Luu Quynh Huong, Tran Thanh Hai, Nguyen Tien Khiem. The transfer matrix method for modal analysis of cracked multistep beam. Journal of Science and Technology 55(5) (2017) 598-611.
    Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Tien Khiem. Frequency analysis of cracked functionally graded cantilever beam. Journal of Science and Technology 55 (2) (2017) 229-243.
    Nguyen Tien Khiem, Le Khanh Toan, Ha Thanh Ngoc, Vu Thi An Ninh. Experimental study of cracked multistep beam; Proceeding of the 2nd National Conference on Mechanical Engineering and Automation 2016; pp 397-400, ISBN: 978-604-95-0221-7 ( xuất bản 2017).
    Phạm Văn Bạch Ngọc, “Mô hình tập lái oto 4 bậc tự do dựa trên cấu trúc song song”. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc lần X, Hà Nội, 08-09/12/2017.
    Phạm Văn Bạch Ngọc, “Ứng dụng cấu trúc song song 6 bậc tự do làm mô hình mô phỏng chuyển động của máy bay không người lái”. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc lần X, Hà Nội, 08-09/12/2017.
    Phạm Văn Bạch Ngọc, “Thuật toán điều khiển động lực học ngược thích nghi cho robot song song 3 bậc tự do tịnh tiến kiểu Delta robot”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015.
    Phạm Văn Bạch Ngọc, “Tính toán, mô phỏng cơ cấu Theo Jansen ứng dụng làm chân cho robot di động”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Hà Nội, 09/04/2014.
    Phạm Văn Bạch Ngọc, “Tính toán, thiết kế mẫu robot song song 3 bậc tự do tịnh tiến”, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Hà Nội, 09/04/2014

* Về công tác đào tạo đại học và sau đại học:

    Tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, thạc sỹ và NCS.

Trong 5 năm gần đây đã đào tạo 03 Tiến Sỹ và 02 Thạc Sỹ, Hiện đang hướng dẫn 06 NCS.