Thông tư quy định và hướng dẫn một số điều về Luật thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ

Bộ khoa học và Công nghệ đưa ra Thông tư về Quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể một số điều về luật Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ...
Thông tư quy định và hướng dẫn  một số điều về Luật thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến