Cơ cấu tổ chức

 

BAN LÃNH ĐẠO

– Viện trưởng: TS.NCVC. Trần Thanh Hải

– Phó viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
– Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVC. Lã Đức Việt

 


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 19 thành viên)

– Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Đình Kiên

– Phó chủ tịch hội đồng:  PGS.TS. Nguyễn Thế Đức
– Phó chủ tịch hội đồng:  TS.NCVC. Phạm Thị Minh Hạnh

– Thư ký: ThS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Các phòng chuyên môn
– Phòng Cơ học và Môi trường biển
– Phòng Cơ học Công trình
– Phòng Cơ điện tử và Tự động hóa
– Phòng Chẩn đoán kỹ thuật
– Phòng Giám sát kết câu và Công nghệ kiểm soát Rung và Ồn
– Phòng Thủy khí công nghiệp và Môi trường
– Phòng Thủy động lực và Giảm nhẹ thiên tai trong Lưu vực
– Phòng Vật liệu và Kết cấu 

Đơn vị quản lý nghiệp vụ
– Phòng Quản lý Tổng hợp

Đơn vị trực thuộc
– Công ty Phát triển Công Nghệ (IMTECH).

Đơn vị phối thuộc
- Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN)

-  Khoa Cơ học và Tự động hoá - Học viện KHCN

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động: 84, (trong đó: 79 biên chế)

- Giáo sư: 04 người

- Phó giáo sư: 02 người

- Tiến sĩ khoa học: 02 người;

- Tiến sĩ: 24 người

- Thạc sĩ: 36 người

- Cử nhân: 17 người


– Khoa Cơ học và Tự động hoá - Học viện KHCN
– Khoa Cơ học và Tự động hoá - Học viện KHCN