Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-10.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến