Thông báo về việc nâng lương năm 2020

Thông báo về việc nâng lương năm 2020

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng chuyên môn


Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị của Chủ
tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học đề nghị
Lãnh đạo các chuyên môn phổ biến cho các cán bộ, viên chức thuộc phòng
mình:


  1. Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo chỉ tiêu năm 2019, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị của Lãnh đạo phòng;


– Báo cáo;


– Minh chứng.


Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 10/01/2020, sau thời hạn trên nếu không
nộp thì coi như cán bộ, viên chức không có yêu cầu xét nâng bậc lương
trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo chỉ tiêu năm 2019.


  1. Về việc nâng bậc lương thường năm 2020 sẽ được xem xét theo Quý, thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 10 đầu Quý, hồ sơ gồm:

– Đơn xin nâng bậc lương có xác nhận của trưởng phòng;


– Quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản photocopy).


(Các biểu mẫu đã được cập nhật trên Website của Viện Cơ học)


Hồ sơ đề nghị gửi về phòng QLTH qua anh Phạm Hữu Thế.


Trân trọng./.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến