Thông báo về việc nâng lương năm 2021

Thực hiện thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị của Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn phổ biến cho cán bộ, viên chức thuộc phòng mình.
Thông báo về việc nâng lương năm 2021

Nội dung chi tiết được đính kèm tệp như dưới đây:  • KienNC

    1/1/2016 12:00:00 AM

    Thử nghiệm.

  • TANguyen

    1/2/2016 2:00:00 PM

    Danh sách cá nhân ?

Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến