Luận án tiến sĩ Dương Ngọc Hảo

Luận án tiến sĩ Dương Ngọc Hảo

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới luận án tiến sĩ Dương Ngọc
Hảo như sau:

Tên đề tài: Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu kích
động ngẫu nhiên và tuần hoà.

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến