Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới của luận án Tiến sĩ: Ổn định của vỏ FGM có lỗ rỗng và panel sandwich FG-CNTRC với các cạnh biên chịu liên kết đàn hồi

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có nghiên cứu sinh Vũ Thành Long chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện. Sau đây tóm là tóm tắt về những đóng góp mới của luận án Tiến sĩ:"Ổn định của vỏ FGM có lỗ rỗng và panel sandwich FG-CNTRC với các cạnh biên chịu liên kết đàn hồi"
Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới của luận án Tiến sĩ: Ổn định của vỏ FGM có lỗ rỗng và panel sandwich FG-CNTRC với các cạnh biên chịu liên kết đàn hồi
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến