Luận án tiến sĩ Nguyễn Ngọc Linh

Luận án tiến sĩ Nguyễn Ngọc Linh

Tên đề tài: Phân tích dao động ngẫu nhiên phi tuyến bằng phương pháp
tuyến tính hóa tương đương ngẫu nhiên.

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật

Mã số:
62 52 01 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Linh

Người hướng dẫn: 1.
GS.TSKH Nguyễn Đông Anh 2. TS Lưu Xuân HùngTham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến