Thông báo về việc nộp Đề cương đề tài cấp Cơ sở, đề tài cấp Cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2022

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hoạt động KHCN cấp cơ sở cho các cán bộ KH trẻ, phòng QLTH đã phân chia kinh phí đề tài cấp cơ sở năm 2022 cho các phòng chuyên môn dựa trên điểm học hàm, học vị của từng cán bộ như sau..
Thông báo về việc nộp Đề cương đề tài cấp Cơ sở, đề tài cấp Cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2022
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến