Thông báo số 2 - Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV

Ban tổ chức hội nghị xin thông báo một số thông tin quan trọng về Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV
Thông báo số 2 - Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV
Ban Tổ chức Hội nghị xin thông báo:

1. Các mốc thời gian:

- Ngày 31/4/2021: Hạn cuối đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo.

- Ngày 30/6/2021: Hạn cuối nộp báo cáo toàn văn.

- Thời gian Hội nghị: Ngày 6-7/8/2021

2. Địa điểm:

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/Đại học Thái Nguyên - Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến